Dişler arassa çagalar Kiçijik kelleli diş çotgasy

Gysga düşündiriş:

Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

Goşmaça ýumşak gabyklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

● Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

Soft softumşak material we goşmaça ýumşak dykyz kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

Best Has gowy gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

Effective Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

Teeth Dişleriň aňyrsynda arassalamak üçin üýtgeşik ýumşak dil arassalaýjy.

Comfortable Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

A Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçi kelle.

Teeth Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite işlenip düzüldi.

● Softumşak gabyklar, bir gapda 3.

Places Placeserlere ýetmek gaty kyn.

A Çaganyň agzy we elleri üçin niýetlenen ykjam çotga kellesi we ýumşak rezin tutawaç.

Pure Kids Diş çotgasy agzy arassalamagyň ajaýyp hezilini üpjün edýär.Aýratynam 2 we ondan uly ýaşly çagalar üçin bu çaga diş çotgasy, çotganyň kellesi ähli işleri ýerine ýetirýän bolsa, çotga etmegine rugsat bermek üçin inçe, tutawaçly tutawaç bilen bezeldi.Kiçijik kellesinde dişleri arassalaýarka we tagtany süpürip ýörkä, näzik dişlere ýumşak goşmaça ýumşak dykyzlyklar bar.Çagalar üçin bu ýumşak diş çotgasy gaýtadan ulanylýar, şonuň üçin nirede bolsaňyzam ulanmak aňsat.

Önümiň görkezilmegi

Çagalar üçin diş çotgasy (4)
Çagalar üçin diş çotgasy (5)
Çagalar üçin diş çotgasy (6)

Bu element hakda

Children Çagalaryň eli üçin multfilm tutawajy.

Kid Çaganyň dişlerine mylaýym bolanda goşmaça ýumşak çişler täsirli arassalanýar.

Children Çagalaryň agzy üçin niýetlenen kiçijik çotga kellesi.

● Burçly gabyklar arka tarapa ýetmäge kömek edýär we ýerlere ýetmek kyn.

Bellik

1. El bilen ölçemek sebäpli ululykda az tapawut bolup biler.

2. Dürli displeý enjamlary sebäpli reňk birneme tapawut bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň