OEM / ODM

1. Önümçilik akymynyň diagrammasy

注塑 PP sanjym
右 箭头
注 胶 TPE sanjym
右 箭头
植 il Pilament ekmek we tegeleklemek

PP sanjym

TPE sanjym

Pilament ekmek we tegeleklemek

Pect Barlamak we abatlamak
右 箭头
热 ating atingyladyş
右 箭头
Cking Gaplamak

Barlaň we abatlaň

Atingyladyş

Gaplamak

2 、 OEM / ODM :

Esasan müşderilerimiz üçin OEM önümçiligini we ODM dizaýn ösüşini üpjün edýäris.Bizde özbaşdak galyplary ösdürmek ussahanalary, hil synag laboratoriýasy we Germaniýadan hünärmen Europeanewropaly dizaýnerler bar.Ajaýyp garaşsyz gözleg we gözleg mümkinçilikleri bilen, häzir 37 patent şahadatnamasyny aldyk.

OEM / ODM LOGO 

Bizde 4 ýol bar: gyzgyn möhürleme we gyzgyn kümüş, termiki geçiriş, lazer nagyş we öz LOGO bilen galyp.

O Logo-3D 打印

3D çap etmek

O Logo- 镭 雕

Lazer nagşy

O Logo- 镭 雕 机器

Lazer nagyş enjamy

定制 Logo- 模具 自带 Logo

Öz logotipiňiz bilen logotip

O Logo- 热转印

Malylylyk geçirişi

O Logo- 烫金 烫 银

Gyzgyn möhürleme we kümüş möhürleme

OEM / ODM BRISTLES

Esasan materiallar: neýlon612, 610 we PBT.

OEM / ODM HANDLE

Esasan materiallary işlediň: PP, PETG, PS, ABS, MABS, TPE, TPR, GPPS, HIPS we ş.m.

OEM / ODM STYLE

Müşderimiz üçin ODM ýasamak üçin Europeanewropaly dizaýnerimiz bar, garaşsyz galyndy ussahanamyzda galyplary ösdürmek üçin 30-45 gün gerek.Işläp boljak format faýllary iges, ug, stp, x_t f we stp formaty iň gowusydyr.

3. gözden geçirmek

6

PURE-iň hyzmatdaş hökmünde hödürleýän hyzmatlarynyň ähli görnüşine ýokary baha berýärin we 5 ýyl bäri diş çotgalarymyz markasyny PURE bilen sazlaýaryn.Örän bäsdeşlik bahalary, wagtynda eltip bermek we ýokary hilli önümler Demirgazyk Amerikanyň bazar paýyny ilki bilen girdejili almaga mümkinçilik berdi we kompaniýamyz PURE bilen gowy işlemegini dowam etdirer!

7

Bu ilkinji gezek PURE-de marka diş çotgalarymyzy öndürmekdi we zawodyň özleşdirme usulyna doly ynanmadym.PURE meni mähirli kabul etdi we diş çotgalarynyň nusgalaryny, giriş kataloglaryny, tehniki resminamalary, salgylanmalary we deňeşdirmeleri berdi.PURE maňa gaty uly satuw goldawyny berdi we PURE ynanýaryn!

8

PURE bazarymy gorady.Distribýutor hyzmatdaşlygy şertnamasyna gol çekenimizden soň, sebitimdäki beýleki distribýutor haýyşlaryny meýletin ret etdi.Muňa gaty täsir etdim we PURE gaty gowy hyzmatdaş.

9

Öňki üpjün edijim hem Hytaýdan bolupdy, men olardan ýüz öwrüp, ýene PURE saýladym, sebäbini aýdaýyn: edenime henizem begenýärin.Diş çotgalarymyzyň sargytlarynyň gowşurylyş wagty ýa-da önümiň hili barada hiç wagt alada etmeli däldim, PURE-iň uly önümçilik kuwwaty sargytlarymyň gowşurylyş möhletini kepillendirýär!Olaryň laboratoriýasy ösen synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr we PURE önümçilik we ahyrky ýaý nusgalarynda çig maldan tötänleýin barlag geçirer.Sargyt ýerleşdirilenden soň, harytlary alyp, satjakdygymda rahatlyk bar.Bazary ösdürmäge has köp wagt sarp etmäge mümkinçilik berýän PURE-den gaty kanagatlanýaryn.

1
2
3
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň