Biz hakda

bloglogo

KOMPANI PRA PROFILI

Biz kim: Jiangsu Chenjie Daily Chemical Products Co., Ltd.Hytaýyň iň uly diş çotgasy öndürýän bazasy bolan Zhangangzhouou şäherinde ýerleşýär.30 ýyldan gowrak pudakda öňdebaryjy orunda durmak.Hytaýyň hil gözegçilik gullugy tarapyndan diş çotgalaryny öndürmegiň milli standartyny taýýarlamaga çagyrdyk.ISO9001, BRC, BSCI, FDA we beýleki şahadatnamalarymyz bar.Esasan müşderilerimiz üçin OEM önümçiligini we ODM dizaýn ösüşini üpjün edýäris.Bizde özbaşdak galyplary ösdürmek ussahanalary, hil synag laboratoriýasy we Germaniýadan hünärmen Europeanewropaly dizaýnerler bar.Ajaýyp garaşsyz gözleg we gözleg mümkinçilikleri bilen, häzir 37 patent şahadatnamasyny aldyk.

Näme edýäris: ZawodymyzGermaniýadan, Koreýadan we Taýwandan 200-den gowrak enjam import etdi.Özbaşdak ösen awtomatiki enjamlarymyz we ýokary önümçilik netijeliligimiz bilen diş çotgalarymyzyň önümçilik kuwwaty her gün 500 000 bölege, ýyllyk önümçilik kuwwaty 300 million bölege ýetýär.

5

SMART Zawody • INTELLIGENT IŞ

Bizde tozansyz GMP standart önümçilik ussahanalary bar.Işgärleriň girelgeleri epoksi sterilizasiýa we dezinfeksiýa önümçiligi we ýokary hilli dolandyryş bilen akylly howa duş otaglary bilen enjamlaşdyrylandyr, agyz saglygyňy goraýarys we arassa agyz gurşawyny üpjün edýäris.

ussahanasy

German dizaýneri, garaşsyz galyndylary ösdüriş ussahanasy müşderilere iň gowy gizlin hyzmat bermäge we dizaýn-ösüş-önümçilik duralgasyna ýetmäge kömek edýär.

seminar1

Hil barlag laboratoriýasy:
Täze önümleri ösdürenimizde hilini, öndürijiligini we çydamlylygyny barlaýarys we başyndan hiline gözegçilik edýäris.
Önümçilikde sebäpleri kesgitlemek we ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin şowsuzlyklar derňelýär.

222

Highokary derejeli awtomatlaşdyrylan doly awtomatiki önümçilik liniýalary, şol sanda doly awtomatiki sanjym, pyçak ekmek, güllemek we ş.m. ussahanalarda oturdylýar.

KERTIFIKAT

Hytaýyň hil gözegçilik gullugy tarapyndan diş çotgalaryny öndürmegiň milli standartyny taýýarlamaga çagyrdyk.ISO9001, BRC, BSCI, FDA we beýleki şahadatnamalarymyz bar.Önümçilik döwründe ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna berk boýun egýäris.Bizde 37 patent şahadatnamasy, şol sanda 33 dizaýn patenti, 3 sany peýdaly model patenti we 1 oýlap tapyş patenti bar.Ygtybarly gözleg we önümler bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrdy.Önümçilik işimiziň yzygiderli gowulaşmagy bilen, ähli müşderilerimize ýokary hilli önümler we amatly bahadan ajaýyp hyzmat hödürleýäris.

takmynan
BRC 证书 _00
SEDEX 证书 _01
önümlerimiz

ÖNÜMLERimiz

Global müşderilerimiz esasan ABŞ, Kanada, Germaniýa, Angliýa, Italiýa we Japanaponiýa ýaly 20-den gowrak ýurtdan.Perrigo, Oral-B, quip, Grin ýaly köp sanly halkara meşhur markalar bilen durnukly hyzmatdaşlygymyz bar we Kostko, Walmart, Maksat, Woolwort ýaly käbir halkara supermarket zynjyrlaryna önüm iberýäris.Käbir hünärmen agyz bekleýän kompaniýalar hem biziň bilen hyzmatdaşlygy saýlaýarlar we biz “Colgate” -niň hödürleýän üpjünçisi.