Ulular diş çotgasy

 • Ulular üçin dişlere ideg Ultra ýumşak diş çotgasy

  Ulular üçin dişlere ideg Ultra ýumşak diş çotgasy

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Rahat tutmak üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Toörite baryp bolmajak ýerleri arassalamak üçin ýörite arassalanan ujy.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Çotganyňyzda rahatlyk we gözegçilik üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Softumşak diş çotgasy.

 • Diş bejergisi önümleri Softumşak dişli diş çotgasy

  Diş bejergisi önümleri Softumşak dişli diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy diş lukmany diş çotgasy

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy diş lukmany diş çotgasy

  Diş çotgyňyzy her 3 aýdan çalyşmagy ýatdan çykarmaň.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Diş etinde mylaýym, ýöne tegmillerde gaty.

 • Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy OEM diş çotgasy

  Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy OEM diş çotgasy

  Markany mahabatlandyrmak üçin logotipde ýazgy edilip bilner.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Dürli gabyklarda we reňklerde bar.

  100% BIODEGRADABLE, DURMUŞ we GARŞY.

  Uly ululyk üçin saman diş çotgasy, çagalaryň ululygyny ýa-da ýöriteleşdirilen ululygyny hem edip bileris.Bizde dürli öwüşgin, materiallar we reňkler bar.

  Öýde, myhmanhanada we syýahatda giňden ulanylýar.

 • Bambuk diş çotgasy arassalaýjy çotga plastmassa

  Bambuk diş çotgasy arassalaýjy çotga plastmassa

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy, häzirki zaman dizaýny biodegrirlenip bilner, arzan, ýöne çydamly we biodegrasiýa edilip bilner.

  Tutga bambukdan ýasalýar, sagdyn, arassaçylyk, adam bedenine zyýan bermeýär.

  Orta ýumşak ýumşak, size ýakymly duýgy hödürleýär, öň bambuk diş çotgasyny ulanmadyk bolsaňyz alada etmäň, adaty diş çotgasy ýaly bolýar.

  Uzak wagtlap ulanyp bilýänligi sebäpli, 2 diş çotgasy ýaly ekologiýa taýdan arassa toplum.(saglyk üçin diş çotgasyny 3 aýdan üýtgediň).

 • Antibakterial çişikler Diş çotgasy Öýde diş çotgasy ulanyň

  Antibakterial çişikler Diş çotgasy Öýde diş çotgasy ulanyň

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Bambuk diş çotgasy Plastiki däl biodegrirlenip bilinýän nol galyndylary

  Bambuk diş çotgasy Plastiki däl biodegrirlenip bilinýän nol galyndylary

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy, häzirki zaman dizaýny biodegrirlenip bilner, arzan, ýöne çydamly we biodegrasiýa edilip bilner.

  Tutga bambukdan ýasalýar, sagdyn, arassaçylyk, adam bedenine zyýan bermeýär.

  Rainlemgoşar reňkli orta ýumşak çybyk, size rahatlyk duýgusyny hödürleýär, öň bambuk diş çotgasyny ulanmadyk bolsaňyz alada etmäň, adaty diş çotgasy ýaly bolýar.

  Greeneri ýaşyl saklaň, plastik diş çotgasyny ulanmagy bes ediň.Plastiki diş çotgalaryny dargatmak üçin 1000 ýyl gerek, şonuň üçin bambuk diş çotgasy gowy saýlaw.Daşky gurşawa zyýan ýetirmezligi üçin ýakyn wagtda zaýalanar.

 • Kömür diş çotgasy El bilen diş çotgasy bilen arzan maşgala öýi

  Kömür diş çotgasy El bilen diş çotgasy bilen arzan maşgala öýi

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Rahat tutmak üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Toörite baryp bolmajak ýerleri arassalamak üçin ýörite arassalanan ujy.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Çotganyňyzda rahatlyk we gözegçilik üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • Ulular üçin ak ösen diş çotgasy Softumşak diş çotgasy

  Ulular üçin ak ösen diş çotgasy Softumşak diş çotgasy

  Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Dişleriň 90% -e çenli tegmillerini aýyryň we has ajaýyp ak ýylgyryşy açyň.

  Goşmaça ýumşak spiral filament.

  Ishinguwýan gabyklar goşa hereketli aklary we dişleriň arasynda akartmagy hödürleýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

 • Ultrasoft Bristle diş çotgasy el bilen diş çotgasy

  Ultrasoft Bristle diş çotgasy el bilen diş çotgasy

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Rahat tutmak üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Çotganyňyzda rahatlyk we gözegçilik üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

 • Bugdaý sypaly diş çotgasy Maşgala öýi El bilen gaýtadan ulanylýan diş çotgasy ulanylýar

  Bugdaý sypaly diş çotgasy Maşgala öýi El bilen gaýtadan ulanylýan diş çotgasy ulanylýar

  Ekologiýa taýdan arassa tebigy organiki biodegrirlenip bilinýän bugdaý sypaly diş çotgasy Gaýtadan ulanylýan ýumşak diş çotgasy.

  Diş çotgyňyzy her 3 aýdan çalyşmagy ýatdan çykarmaň.

  Dişleriňizi, diliňizi we diş etleriňizi arassalaň.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

 • Dişleri arassalaýjy hünärmen

  Dişleri arassalaýjy hünärmen

  Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Dişleriň 90% -e çenli tegmillerini aýyryň we has ajaýyp ak ýylgyryşy açyň.

  Goşmaça ýumşak spiral filament.

  Ishinguwýan gabyklar goşa hereketli aklary we dişleriň arasynda akartmagy hödürleýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Gowagyň öňüni almak.

123456Indiki>>> Sahypa 1/10