El bilen diş çotgasynyň reňki solýar

Gysga düşündiriş:

Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

Diş çotgasyny üýtgetmeli bolanda, öň tarapyndaky gyrgyç gökden ak reňke öwrüler.

Softumşak neýlon gabyklary bilen ýasalan.Neýlon gabyklary arzan bahadan polipropilen dykyzlaryndan ýokarydyr we görnüşini has uzak saklaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Iles Dişler reňkini üýtgedip biler.

Soft Goşmaça ýumşak gabyklar.

● Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

Various Dürli reňklerde bar.

Teeth Dişleriň aňyrsynda ýumşak dil arassalaýjy.

Comfortable Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

Br Çotga wagtynda rahatlygy we gözegçiligi üpjün etmek üçin aňsat tutawaçlar.

Bu arassa diş çotgasynyň dişleri, diş çotgyňyzy çalyşmagyň wagty gelende reňkini üýtgeder.Tüýdükleriň reňki diş çotgyňyzy çalyşmagyňyzy ýatladar.Onuň orta ýumşak gabyklary size gowy täsir edýär.Bu diş çotgasy agyz arassaçylygyny has gowy saklap biler.Bu diş çotgasynda diş etini we agyz saglygyny has gowy gorap bilýän gaty ýumşak çişler bar.Tüýdükler we tutawaç reňkleri zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner, logotipi islän ýeriňizde hem düzüp bilersiňiz.Diş çotgyňyzy näçe wagt ulanýandygyňyzy ýadyňyzdan çykaryp bilmeýän bolsaňyz, bu siziň üçin iň oňat diş çotgasydyr.Bu diş çotgasy tegmilleri aýyrmaga kömek eder we gaýtadan ulanylýar, bu siziň üçin gowy saýlaw bolar.Agyzdan arassalamak tejribesi bolar.

Önümiň görkezilmegi

Reňk solýan diş çotgasy (3)
Reňk solýan diş çotgasy (6)
Reňk solýan diş çotgasy (5)

Bu element hakda

Ist Dişler reňkini üýtgedip biler.

★ Burçly gabyklar arka taraplara we ýetip bolmaýan ýerlere ýetmäge kömek edýär.

Ums Diş etine mylaýym: gaty çotga we gaty çişler diş etiňizi gaharlandyryp biler.

Diş Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýär.

★ Ultra-ýumşak diş çotgasy: bu çotga agzyňyzyň saglygyny gorap saklamak bilen diş etleriňizi we dişleriňizi çüýremekden ýuwaşlyk bilen goraýar.

Diş Diş çotgyňyzy üýtgetmegi ýada salyň.

Bellik

1. El bilen ölçemek sebäpli ululygy barada az tapawut bolup biler.

2. Dürli displeý enjamlary sebäpli reňk birneme tapawut bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň