Organiki diş çotgasy Slim Ultra ýumşak çişler

Gysga düşündiriş:

Gaplamak ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilner.

Ulylar we çagalar üçin amatly.

Markany mahabatlandyrmak üçin logotipde ýazgy edilip bilner.

Goşmaça ýumşak gabyklar.

Uly ululyk üçin saman diş çotgasy, çagalaryň ululygyny ýa-da ýöriteleşdirilen ululygyny hem edip bileris.Bizde dürli öwüşgin, materiallar we reňkler bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

● 100% BIODEGRADABLE, DURMUŞ we GARŞY.

Hold Ergonomiki tutawaç, saklamak üçin amatly.

Various Dürli reňklerde we reňklerde bar.

Strict Gaty QC bilen ýokary kepillendirilýär.

● Häzirki zaman stilleri dizaýn edilýär.

Home Öýde, myhmanhanada we syýahatda giňden ulanylýar.

Bu diş çotgasy tutawajy sagdyn, arassa we adam bedeni üçin zyýansyz tebigy sypaldan ýasalýar.Ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilinýän gaplamalar bilen diş çotgasy ulular üçin amatly, çagalar üçin ululygy hem düzüp bileris ýa-da zerur bolanda, tüýleriň reňki hem islegleriňize görä düzülip bilner.Bu diş çotgasy şahsy diş çotgasy, myhman hammam diş çotgasy, syýahat çotgasy ýa-da kempir diş çotgasy hökmünde ulanylyp bilner.

Önümiň görkezilmegi

Friendlyumşak süýümli diş çotgasy (6)
Friendlyumşak süýümli diş çotgasy (4)
Friendlyumşak süýümli diş çotgasy (5)

Bu element hakda

Tüýdükler ýumşak we orta, DuPont, ýokary çeýeligi, uzak ömri, has gowy deformasiýa garşy, aklamak täsirini güýçlendirýän neýlondan ýasalýar.Tüýdükleriň reňki siziň islegiňize baglydyr.

Tutga 100% biodegrirlenip bilinýän sypaldan, ekologiýa taýdan durnukly materialdan ýasalýar.Subtropiki musson howasy samanyň ösmegi üçin hem peýdalydyr.Saman bambukyň ýüzüni karbonlaşdyrmak üçin ýylylyk bilen bejerilýär, oňa ýokary hilli bezeg we has gowy hyzmat ömri berýär.Karbonizasiýa gutarmak prosesi suwa garşylygy üpjün edýär we adaty ulanylanda mikroblaryň (bakteriýalar we galyplar) ösmeginiň öňüni alýar.

Gaplamak (gülgüne, ak kagyz, goňur kagyz, gämi gutusy, eko halta, pagta halta, organza halta, bambuk guty).

Bellik

1. El bilen ölçemek sebäpli ululykda az tapawut bolup biler.

2. Dürli displeý enjamlary sebäpli reňk birneme tapawut bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň