Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Önümler

S: Düwürtikleriň haýsy görnüşleri bar?

J: Esasan iki görnüşli gabyk: neýlon612, 610 we PBT.

S: Diş çotgasy tutawajy bilen haýsy material ýasaldy?

J: Esasan materiallary işlediň: PP, PETG, PS, ABS, MABS, TPE, TPR, GPPS, HIPS we ş.m.

S: Diş çotgalarynda zyýanly maddalar barmy?

J: Diş çotgalarymyzyň düzümi iýmit derejesiniň standartlaryna laýyk gelýär.

S: Çotga tutawajyny LOGO nädip sazlamaly?

J: Bizde 4 ýol bar: gyzgyn möhürleme we gyzgyn kümüş, termiki geçiriş, lazer nagyş we öz LOGO bilen galyp.

S: Diş çotgasynda we paketlerde LOGO-ny sazlap bilerinmi?

J: Hawa, LOGO-ny diş çotgasynyň tutawajynda, gülgüne kartada, içki gutuda we baş kartonda sazlap bileris.

S: Nusgalary nädip alyp bilerin?

J: Mugt nusgalar.

S: Öz dizaýnym bilen MOQ näme?

J: Iň köp dört reňkli her stil üçin 40000 sany.

S: Biziň üçin diş çotgasynyň galyplaryny dizaýn edip we ösdürip bilersiňizmi?Bu näçe wagt alýar?

J: Hawa, müşderimiz üçin ODM ýasamak üçin Europeanewropaly dizaýnerimiz bar, garaşsyz galyp ussahanamyzda galyplary ösdürmek üçin 30-45 gün gerek.Işläp boljak format faýllary iges, ug, stp, x_t f we stp formaty iň gowusydyr.

2. Şahadatnamalar we töleg

S: Audit şahadatnamalaryňyz barmy?

J: GMPC, SEDEX, BSCI, REACH, ROHSE, RSPO, COSMOS, FSC, CE, ISO9001, ISO14000, ISO45001, ISO22716 ...

S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

J: T / T , L / C, Söwda kepilligini kabul edýäris, başgalar bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Eltip beriş wagty we ýük porty

S: Gowşurmagyň wagty näçe?

J: Öňdebaryjy wagt adatça 30-45 gün.

S: Umumy ýük portuňyz nirede?

J: Biziň ýükleýän portumyz Şanhaý, Hytaýyň islendik porty hem bar.

4. Zawodyň tertibi

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz Hytaýda eksport ygtyýarnamasy bolan diş çotgalaryny öndüriji.

S: Zawodyň önümçilik tejribesi näçe wagtlap dowam edýär?

J: 1987-nji ýylda döredilen, 30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi.

S: Hyzmatdaş müşderiler kimler?

J: Woolworths, ileylgyryş öndürijiler, Paýhas, Perrigo, Oriflame we ş.m.

S: Zawodyňyz hiline nähili gözegçilik edýär?

J: Önümçilik amallarymyz ISO9001-e laýyk gelýär, her bir kooperatiw üpjün edijini berk saýlaýarys we gözegçilikde saklaýarys.Çig malyň her partiýasy ammarlara girmezden ozal nusga alar we synagdan geçiriler.Diş çotgasynyň boýnunyň we tutawajynyň egilme güýji synagyny, diş çotgasynyň tutawajynyň täsiri synagy, Tufting çekiş synagy, Ahyrky tegelek derejesi synagy we Bristles güýç synagy edip bilýän öz laboratoriýamyz bar.Önümçilik prosesindäki her bir baglanyşykda hil barlagy hasabaty bar, islendik meseläni wagtynda gowulaşdyrmak üçin takyk yzarlap bolýar.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yangangzhouou şäherinde ýerleşýär.Şanhaýdan zawoda 2 sagat gerek.Bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: PURE diş çotgasy üçin nädip diler ýa-da agent bolmaly?

A: Fill in your information, or send an email to ( info@puretoothbrush.com )get in touch with us for further discussing.

5. Daşky gurşawa arassa we gaýtadan işlemek

S: Tüýdükler biodegrirlenip bilýärmi?

J: Tüýdükler bu önümiň biodegrirlenip bilmeýän ýeke-täk bölegi.Olar neýlon 4/6 bpa mugt ýasaldy, bu henizem agyz bejergisini bermegiň iň gowy usulydyr.Şu güne çenli ýeke-täk 100% biodegrirlenip bilinýän we täsirli wariant, gaty jedelli material we arassa diş çotgasynda ulanmazlygy saýlap alan doňuz saçlarydyr.Has gowy alternatiwalary döretmek üçin üpjün edijilerimiz bilen ýakyndan işleşmegimizi dowam etdireris.Oňa çenli dogry gaýtadan işlemek üçin gabyklary aýyryň.

S: Gaýtadan ulanylýan materialdan ýasalan diş çotgasynyň tutawajy barmy?

J: Hawa!Bizde täjirçilik we içerki kompost üçin dünýä standartlaryna laýyk gelýän öňdebaryjy ýolbaşçylar tarapyndan tassyklanan PLA atly ösümlik esasly material bar.

S: Gaplamak biodegrirlenip bilýärmi?

J: Biziň gaplamalarymyz ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlenen materiallardan ýasalýar we kagyz kartoçkalarymyzy çap etmek FSC şahadatnamasyny berip biler.

S: Plastiki galyndylardan gaça durmak barada näme pikir edýärsiňiz?

J: Plastiki bizi hemişe diýen ýaly gurşap alýar, köp görnüşde ulanyp bolýar we arzan.Erbet tarapy, plastmassa çüýremek üçin azyndan 500 ýyl gerek.Mundan başga-da, plastmassalaryň köpüsi çig nebitden ýokary çykdajyda öndürilýär, bu bolsa çäkli çeşmeleriň sarp edilmegini hasam çaltlaşdyrýar.Şonuň üçin plastmassany ulanmagy üns bilen gözden geçirmeli we gaty azaltmaly.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?