Beýleki dilden önümler

 • Agyz arassaçylygyna ideg Diş ýüpi

  Agyz arassaçylygyna ideg Diş ýüpi

  Arka dişlere we öň dişlere aňsatlyk bilen ýetmek üçin döredildi

  Iýmit we plakata ýetmek üçin çeýe, goşmaça çişirilen seçim.

  Hatda gaty kyn mollaryň arkasynda durýar.

  Köp hatar süpürgiçli tagamly agyz ýuwujy partlama

  Floss-break break kepilligi - Floss Picks-iň adaty ulanylyş bilen bozulmajakdygyna ynandyrýar.

  Pure Dental Floss Picks 1 paket, 150 sany.

 • Agyz bejergisi önümleri Diş ýüpi nan

  Agyz bejergisi önümleri Diş ýüpi nan

  Dişleriň arasynda has çuňlaşýar: ofüzlerçe mikrofiber plakaty we tegmilleri duzaklary we arassalaýan “lofah” ýaly mesh döredýär.

  Gaty boşluklara we bölekleýin subutnamalara laýyk gelýär: Berk trikota and we mikrokristally mum bilen örtülen dokalan ýüp, hatda iň uly boşluklara-da laýyk gelýär, şonuň üçin ähli ýylgyryş görnüşleri üçin ulanmak aňsat.

  Ultra ýumşak dokalan süýümler: Giňelýän mikrofiberler ýelek ýumşak bolup, duýgur dişlerde howpsuz we ulanmaga amatlydyr.

  Polýar nan + tartara garşy işjeňlikler: Täsirli polýar nan tagamy we Tartara garşy işjeňler bilen arassa diş ýüpi diňe bir dem alman, eýsem zyýanly nyşanyň döremeginiň öňüni alýar.

 • Agyz boşlugy diş arassalaýjy diş ýüpi

  Agyz boşlugy diş arassalaýjy diş ýüpi

  Yalpak tagamy, giň aralykly dişler üçin ýörite döredilen goşmaça arassalaýyş ýüzli mumdan ýasalan diş ýüpi.

  Aloneeke-täk çotganyň sypdyryp biläýjek ýerlerine plakaty netijeli aýyrmak bilen dişleriňizi we diş etleriňizi goramaga kömek edýär.

  Arassa diş ýüpi, dişleriň we diş etleriniň arasynda galan we erbet dem almagyna sebäp bolup biljek ownuk iýmit bölejiklerini aýyrýar.

  Pure-den diş ýuwulmagy, giň arassalaýyş ýüzüniň kömegi bilen giň aralyk dişleriň arasynda arassalanmakda aýratyn täsir edýär.

  Diş hünärmenleri yzygiderli ýuwulmagy maslahat berýärler, sebäbi diş etiniň keseliniň öňüni almak üçin dişleriň arasyndaky nyşany aýyrýandygy subut edildi.

 • Agyz bejergisi önümleri Multfilm diş çotgasy Çaga diş çotgasy

  Agyz bejergisi önümleri Multfilm diş çotgasy Çaga diş çotgasy

  Goşmaça ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

 • Çagalar üçin ygtybarly diş dişleri

  Çagalar üçin ygtybarly diş dişleri

  Çagalar üçin arassa diş dişleri bilen ýuwmagy salkyn ediň.Çagalaryňyzy özüne çekiji dizaýnlarda reňkli haýwanlar bilen diş saglygy tertibini ösdürmäge höweslendiriň.

  Aňsat, şemally dişleri arassalamak.Bir gezek ulanylýan goşa setirli ýüplük dizaýnymyz ýalpyldawuk edýär.Tagta we iýmit galyndylaryny aýyrmak üçin dişleriň arasynda birneme süýşýär, ýöne döwülmezligi ýa-da döwülmezligi üçin gaty kyn!

  Emeli tagamlar ýok.Arassa dişler süýji dem almagy aňlatmaýar.Tagam berilmedik we ýuwulmadyk ýüplerimiz, himiki maddalardan we emeli maddalardan azat dişleri arassalamagy aňladýar!

  Torbada agyz saglygy.Arassa amaly hasam amatly edýär.Diş saglygyny ýokary derejede saklamak bilen, diş lukmanlarynyň saparlaryny azaltmak bilen çagalaryňyzy we gapjygyňyzy begendiriň.

  30 Çaga dostlukly gül.Çagalaryňyzy gyzykly we reňkli öwüşginli tertip bilen tolgundyryň!

 • Agyz saglygy goraýyş nan diş dişleri

  Agyz saglygy goraýyş nan diş dişleri

  Dişleriň arasynda has çuňlaşýar: ofüzlerçe mikrofiber plakaty we tegmilleri duzaklary we arassalaýan “lofah” ýaly mesh döredýär.

  Gaty boşluklara we bölekleýin subutnamalara laýyk gelýär: Berk trikota and we mikrokristally mum bilen örtülen dokalan ýüp, hatda iň uly boşluklara-da laýyk gelýär, şonuň üçin ähli ýylgyryş görnüşleri üçin ulanmak aňsat.

  Ultra ýumşak dokalan süýümler: Giňelýän mikrofiberler ýelek ýumşak bolup, duýgur dişlerde howpsuz we ulanmaga amatlydyr.

  Polýar nan + tartara garşy işjeňlikler: Täsirli polýar nan tagamy we Tartara garşy işjeňler bilen arassa diş ýüpi diňe bir dem alman, eýsem zyýanly nyşanyň döremeginiň öňüni alýar.

 • Agyz bejergisi önümi bir gezek ulanylýan diş ýüpi

  Agyz bejergisi önümi bir gezek ulanylýan diş ýüpi

  Dişleriň arasynda has çuňlaşýar: ofüzlerçe mikrofiber plakaty we tegmilleri duzaklary we arassalaýan “lofah” ýaly mesh döredýär.

  Gaty boşluklara we bölekleýin subutnamalara laýyk gelýär: Berk trikota and we mikrokristally mum bilen örtülen dokalan ýüp, hatda iň uly boşluklara-da laýyk gelýär, şonuň üçin ähli ýylgyryş görnüşleri üçin ulanmak aňsat.

  Ultra ýumşak dokalan süýümler: Giňelýän mikrofiberler ýelek ýumşak bolup, duýgur dişlerde howpsuz we ulanmaga amatlydyr.

  Polýar nan + tartara garşy işjeňlikler: Täsirli polýar nan tagamy we Tartara garşy işjeňler bilen arassa diş ýüpi diňe bir dem alman, eýsem zyýanly nyşanyň döremeginiň öňüni alýar.

 • Diş ýüpi nan ýalpyldawuk agyz bejergisi

  Diş ýüpi nan ýalpyldawuk agyz bejergisi

  Yalpak tagamy, giň aralykly dişler üçin ýörite döredilen goşmaça arassalaýyş ýüzli mumdan ýasalan diş ýüpi.

  Aloneeke-täk çotganyň sypdyryp biläýjek ýerlerine plakaty netijeli aýyrmak bilen dişleriňizi we diş etleriňizi goramaga kömek edýär.

  Arassa diş ýüpi, dişleriň we diş etleriniň arasynda galan we erbet dem almagyna sebäp bolup biljek ownuk iýmit bölejiklerini aýyrýar.

  Pure-den diş ýuwulmagy, giň arassalaýyş ýüzüniň kömegi bilen giň aralyk dişleriň arasynda arassalanmakda aýratyn täsir edýär.

  Diş hünärmenleri yzygiderli ýuwulmagy maslahat berýärler, sebäbi diş etiniň keseliniň öňüni almak üçin dişleriň arasyndaky nyşany aýyrýandygy subut edildi.

 • Diş ýüpi Agyz boş diş arassalaýjy

  Diş ýüpi Agyz boş diş arassalaýjy

  Dişleriň arasynda has çuňlaşýar: ofüzlerçe mikrofiber plakaty we tegmilleri duzaklary we arassalaýan “lofah” ýaly mesh döredýär.

  Gaty boşluklara we bölekleýin subutnamalara laýyk gelýär: Berk trikota and we mikrokristally mum bilen örtülen dokalan ýüp, hatda iň uly boşluklara-da laýyk gelýär, şonuň üçin ähli ýylgyryş görnüşleri üçin ulanmak aňsat.

  Ultra ýumşak dokalan süýümler: Giňelýän mikrofiberler ýelek ýumşak bolup, duýgur dişlerde howpsuz we ulanmaga amatlydyr.

  Polýar nan + tartara garşy işjeňlikler: Täsirli polýar nan tagamy we Tartara garşy işjeňler bilen arassa diş ýüpi diňe bir dem alman, eýsem zyýanly nyşanyň döremeginiň öňüni alýar.