Önümler

 • Ulular üçin dişlere ideg Ultra ýumşak diş çotgasy

  Ulular üçin dişlere ideg Ultra ýumşak diş çotgasy

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Rahat tutmak üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Toörite baryp bolmajak ýerleri arassalamak üçin ýörite arassalanan ujy.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Çotganyňyzda rahatlyk we gözegçilik üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Softumşak diş çotgasy.

 • Diş bejergisi önümleri Softumşak dişli diş çotgasy

  Diş bejergisi önümleri Softumşak dişli diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy diş lukmany diş çotgasy

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy diş lukmany diş çotgasy

  Diş çotgyňyzy her 3 aýdan çalyşmagy ýatdan çykarmaň.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Diş etinde mylaýym, ýöne tegmillerde gaty.

 • Goşmaça ýumşak neýlon bristles çagalar diş çotgasy

  Goşmaça ýumşak neýlon bristles çagalar diş çotgasy

  Tikinçi: Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite taýýarlanýar.

  Aňsat çotga: Softumşak gabyklar, kiçijik, ýöne giň kelle we ene-atalar we çagalar üçin döredilen goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi: Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Tikin ýasady:

  Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite ýasaldy.

  Aňsat çotga:

  Ene-atalar we çagalar üçin niýetlenen kiçijik, ýöne giň kelleli we goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi:

  Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Çagalar üçin reňkli diş çotgasy sorujy kubogy

  Çagalar üçin reňkli diş çotgasy sorujy kubogy

  Owadan multfilm tutawajy.

  Childrenörite çagalar üçin niýetlenendir.

  Softumşak diş çotgasy.

  Multfilm nagyşlary.

  Aýyrylýan tutawaç.

  Çagalaryň agzy üçin amatly kiçijik çotga dizaýny.

 • Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy OEM diş çotgasy

  Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy OEM diş çotgasy

  Markany mahabatlandyrmak üçin logotipde ýazgy edilip bilner.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Dürli gabyklarda we reňklerde bar.

  100% BIODEGRADABLE, DURMUŞ we GARŞY.

  Uly ululyk üçin saman diş çotgasy, çagalaryň ululygyny ýa-da ýöriteleşdirilen ululygyny hem edip bileris.Bizde dürli öwüşgin, materiallar we reňkler bar.

  Öýde, myhmanhanada we syýahatda giňden ulanylýar.

 • Bambuk diş çotgasy arassalaýjy çotga plastmassa

  Bambuk diş çotgasy arassalaýjy çotga plastmassa

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy, häzirki zaman dizaýny biodegrirlenip bilner, arzan, ýöne çydamly we biodegrasiýa edilip bilner.

  Tutga bambukdan ýasalýar, sagdyn, arassaçylyk, adam bedenine zyýan bermeýär.

  Orta ýumşak ýumşak, size ýakymly duýgy hödürleýär, öň bambuk diş çotgasyny ulanmadyk bolsaňyz alada etmäň, adaty diş çotgasy ýaly bolýar.

  Uzak wagtlap ulanyp bilýänligi sebäpli, 2 diş çotgasy ýaly ekologiýa taýdan arassa toplum.(saglyk üçin diş çotgasyny 3 aýdan üýtgediň).

 • Antibakterial çişikler Diş çotgasy Öýde diş çotgasy ulanyň

  Antibakterial çişikler Diş çotgasy Öýde diş çotgasy ulanyň

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Agyz arassaçylygyna ideg Diş ýüpi

  Agyz arassaçylygyna ideg Diş ýüpi

  Arka dişlere we öň dişlere aňsatlyk bilen ýetmek üçin döredildi

  Iýmit we plakata ýetmek üçin çeýe, goşmaça çişirilen seçim.

  Hatda gaty kyn mollaryň arkasynda durýar.

  Köp hatar süpürgiçli tagamly agyz ýuwujy partlama

  Floss-break break kepilligi - Floss Picks-iň adaty ulanylyş bilen bozulmajakdygyna ynandyrýar.

  Pure Dental Floss Picks 1 paket, 150 sany.

 • Agyz bejergisi önümleri Diş ýüpi nan

  Agyz bejergisi önümleri Diş ýüpi nan

  Dişleriň arasynda has çuňňur giňelýär: ofüzlerçe mikrofiber plakat we tegmilli ýataklary duzak we arassalaýan “çeňňek ýaly” mesh döredýär.

  Gaty boşluklara we bölekleýin subutnamalara laýyk gelýär: Berk trikota and we mikrokristally mum bilen örtülen dokalan ýüp, hatda iň uly boşluklara-da laýyk gelýär, şonuň üçin ähli ýylgyryş görnüşleri üçin ulanmak aňsat.

  Ultra ýumşak dokalan süýümler: Giňelýän mikrofiberler ýelek ýumşak bolup, duýgur dişlerde howpsuz we ulanmaga amatlydyr.

  Polýar nan + tartara garşy işjeňlikler: Täsirli polýar nan tagamy we Tartara garşy işjeňler bilen arassa diş ýüpi diňe bir dem alman, eýsem zyýanly nyşanyň döremeginiň öňüni alýar.

 • Agyz boşlugy diş arassalaýjy diş ýüpi

  Agyz boşlugy diş arassalaýjy diş ýüpi

  Yalpak tagamy, giň aralykly dişler üçin ýörite döredilen goşmaça arassalaýyş ýüzli mumdan ýasalan diş ýüpi.

  Aloneeke-täk çotganyň sypdyryp biläýjek ýerlerine plakaty netijeli aýyrmak bilen dişleriňizi we diş etleriňizi goramaga kömek edýär.

  Arassa diş ýüpi, dişleriň we diş etleriniň arasynda galan we erbet dem almagyna sebäp bolup biljek ownuk iýmit bölejiklerini aýyrýar.

  Pure-den diş ýuwulmagy, giň arassalaýyş ýüzüniň kömegi bilen giň aralyk dişleriň arasynda arassalanmakda aýratyn täsir edýär.

  Diş hünärmenleri yzygiderli ýuwulmagy maslahat berýärler, sebäbi diş etiniň keseliniň öňüni almak üçin dişleriň arasyndaky nyşany aýyrýandygy subut edildi.

123456Indiki>>> Sahypa 1/14