Habarlar

 • Dişleri aklamak üçin maslahatlar

  Dişleri aklamak üçin maslahatlar

  Käbir adamlar sary dişler bilen dogulýarlar ýa-da ýaşy boýunça dişlerdäki emeli könelýärler we kislotaly iýmitler dişleri zaýalap biler, emal olary sary öwürmek üçin ýitirip biler.Çilim, çaý ýa-da kofe dişleriňiziň sarylmagyny hem çaltlaşdyrar.Aşakda birnäçe usul bar ...
  Koprak oka
 • Diş etiniň ganamagynyň alty sebäbi

  Diş etiniň ganamagynyň alty sebäbi

  Dişleriňizi çotganyňyzda köplenç gan akýan bolsaňyz, oňa çynlakaý serediň.“Reader's Digest” magazineurnalynyň web sahypasy, diş etiniň ganamagynyň alty sebäbini jemleýär.1. Sakgyç.Dişlere nyşan ýygnananda, diş etleri çişýär.Agyry ýaly alamatlary ýoklugy sebäpli, aňsatlyk bilen hasaba alynmaýar.Unt goýulsa ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Bütindünýä agyz saglygy güni 20-nji martda bellenilýär?

  Näme üçin Bütindünýä agyz saglygy güni 20-nji martda bellenilýär?

  Bütindünýä Agyz Saglygy Güni ilkinji gezek 2007-nji ýylda döredildi, Doktor Çarlz Gordonyň doglan senesi 12-nji sentýabr, Soňra, kampaniýa 2013-nji ýylda doly başlanda, sentýabr aýynda GDIMG Diş Diş Kongresiniň heläkçiliginiň öňüni almak üçin başga bir gün saýlandy.Ahyrynda 20-nji marta üýtgedildi, bar ...
  Koprak oka
 • Bahar agyz saglygy goraýyş we gorag maslahatlary

  Bahar agyz saglygy goraýyş we gorag maslahatlary

  Springazda, ýöne üýtgäp bilýän howa dürli agyz kesellerine sebäp bolýar we agyz saglygy problemalary tutuş beden saglygy bilen baglanyşyklydyr.Bagyr bagy sebäpli bahar, agyzdan ýangyn hadysalaryny, erbet dem almagyna, adaty durmuşa we köp kynçylyk döretmek üçin işlemek aňsat, ...
  Koprak oka
 • Çaga dişlerine ideg etmek möhümdir

  Çaga dişlerine ideg etmek möhümdir

  Çagalaryň köpüsi ilkinji dişlerini 6 aý töweregi alarlar, ýöne kiçijik dişler 3 aýdan ir ýüze çykyp biler.Bilşiňiz ýaly, çagaňyzyň dişleri bolansoň boşluklar ösüp biler.Çaga dişleri ahyrsoňy gaçjakdygy sebäpli, olara gowy ideg etmek beýle möhüm däl ýaly bolup biler.Itöne bolşy ýaly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin suw sepmek ýeriň ýerini tutmaýar?

  Näme üçin suw sepmek ýeriň ýerini tutmaýar?

  Suw ýygnamak ýuwulýan ýeriň ýerini tutmaýar. Sebäbi .. Uzak wagtlap hajathana arassalamaýandygyňyzy göz öňüne getiriň, hajathana näçe gezek ýuwsaňyzam, gyralarynda gülgüne ýa-da mämişi reňkli zatlar bolýar. gülgüne ýa-da mämişi näzik zatlar çykmaz.Geeke-täk ýol ...
  Koprak oka
 • Diş saglygynyň standarty

  Diş saglygynyň standarty

  1. Çotga, gabyklaryň gan bilen ýapyşýandygy ýa-da iýmit çeýnäninde iýmitde ganyň bardygyny ýa-da ýokdugyny, diş keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp biler.2. Diş etiniň saglygyny görmek üçin aýna serediň.Gyzyl we çişen diş we gan bar bolsa, diş keseliniň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp bilersiňiz....
  Koprak oka
 • Floss ýa-da Floss saýlaň?

  Floss ýa-da Floss saýlaň?

  Ossumşak seçim, egrilen ujuna berkidilen kiçijik bir plastmassa guraldyr.Gül adaty, onuň dürli görnüşleri bar.Mundan başga-da, mumdan we ýuwulmadyk ýüpler bar, häzirki wagtda bazarda dürli tagamly görnüşleri bar.Hytaý dilden arassa diş arassalaýjy D ...
  Koprak oka
 • Näme üçin dişleriňizi gaty ýuwup bilmeýärsiňiz?

  Näme üçin dişleriňizi gaty ýuwup bilmeýärsiňiz?

  Dişleriňizi hökman gaty çotga edip bilersiňiz, aslynda gaty çotga ýa-da gaty uzyn çotga ýa-da gaty çotganyň görnüşini ulanyp, diş etiňize we emalyňyza zeper ýetirip bilersiňiz.Dişleriňizi aýyrjak bolýan zatlaryňyza nyşan diýilýär we gaty ýumşak we su ...
  Koprak oka
 • Diliňizi arassa saklamak näme üçin möhüm?

  Diliňizi arassa saklamak näme üçin möhüm?

  Dil aslynda haly ýaly bir zat, şonuň üçin günüň ahyryna çenli iýip-içýändigiňizi bilýärsiňiz.Köp ýarag ýygnaýar we ýarag birnäçe meselä sebäp bolýar.1-nji mesele: diliňizi ýuwmasaňyz, umumy bakteriýa has köp bolýar, şonuň üçin muny eýýäm bilýän bolmagyňyz mümkin, ýöne ...
  Koprak oka
 • Dişlere zeper ýetirýän iýmit

  Dişlere zeper ýetirýän iýmit

  Köp adamlar şeker dişleri agyrdýar öýdýärler, ýöne bilýärsiňizmi?Köp ýelmeýän iýmitler dişlere has köp zeper ýetirer.Yapyşan iýmit köplenç beýleki iýmitlerden has uzak dişlere ýapyşýandygy sebäpli, ýelmeýän iýmit dişlere has uly zyýan ýetirer.Mysal üçin, guradylan miweler we ýelmeşýän süýji.Beýleki iýmitlere baý ...
  Koprak oka
 • Dil gyryjyny nädip ulanmaly?

  Dil gyryjyny nädip ulanmaly?

  Dil döwüjiler hem, diş çotgalary hem dildäki bakteriýalary ýok edip biler, ýöne gözlegleriň köpüsinde dil gyrkyjyny ulanmak diş çotgasyndan has täsirli bolandygyny ýüze çykardy.Dil agzyňyzyň beýleki bölekleri bilen deňeşdirilende iň köp bakteriýalara eýe.Şeýle-de bolsa, köp adam almaýar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4