Habarlar

 • Professional dişleri arassalamagyň ähmiýeti

  Professional dişleri arassalamagyň ähmiýeti

  Dişleri ýuwmak [PURE TOOTHBRUSH], ýuwmak [www.puretoothbrush.com] we agz ýuwmak bilen diş ýuwmak diş saglygy üçin ýeterlikdir diýen ýalňyş pikir bar.Hakykat, öýde diş arassaçylygy düzgünidir, diňe dişler we diş etleri üçin köp zat eder.Professional dişleri arassalamak ...
  Koprak oka
 • Çagalara, çagajyklara, çagalara diş çotgasyny nädip saýlamaly?

  Çagalara, çagajyklara, çagalara diş çotgasyny nädip saýlamaly?

  Çagalar üçin iň oňat diş çotgasy Agyz arassaçylygyny döretmek üçin entek ir däl.Täze doglan çagalaryň dişleri bolmasa-da, ene-atalary her iýmitlenenden soň dişlerini süpürip bilerler we etmeli.Dişleri gelmezden ozal çaganyň ...
  Koprak oka
 • Ingiten dişleri çalyşmasaňyz näme bolýar?

  Ingiten dişleri çalyşmasaňyz näme bolýar?

  Missingitirilen diş problemalaryna üns bermän, umumy saglygyňyza howp abandyrjakdygyny bilýärdiňizmi?Dişlerimiz diňe bir owadan ýylgyryş bilen çäklenmeýär.Agzymyzyň saglygy dişlerimiziň ýerleşişine, ýagdaýyna we deňleşmegine baglydyr.Teethitirilen dişler ulular üçin seýrek däl, esasanam ...
  Koprak oka
 • Oraramaz saglykdan haýsy meseleler ýüze çykyp biler?

  Oraramaz saglykdan haýsy meseleler ýüze çykyp biler?

  Dem alyş ýollarynyň ýokançlyklary Eger bakteriýalaryň öýkenine geçip bilýän diş etini ýokaşdyran bolsaňyz ýa-da çişen bolsaňyz, bu dem alyş ýokançlyklaryna, pnewmoniýa ýa-da bronhitlere sebäp bolup biler.Demansiýa inflamokançly dişler beýnimiz öýjüklerine zyýanly maddalary çykaryp biler. Bu ýadyň ýitmegine sebäp bolup biler ...
  Koprak oka
 • Diş saglygy baradaky bilimler

  Diş saglygy baradaky bilimler

  Dişleriňizi ýuwmagyň dogry usuly Diş çotgasynyň saç bukjasyny 45 gradus burçda dişiň ýüzüne öwüriň, çotganyň kellesini öwüriň, ýokarky dişleri aşakdan, aşakydan ýokarky we ýokarky we aşaky dişleri yzyna öwüriň we ş.m.1. Çotga tertibi daşy çotmak, soň ...
  Koprak oka
 • Agyz bejergisi önümleri - Diş çotgasy we ýüp

  Agyz bejergisi önümleri - Diş çotgasy we ýüp

  barha baý maddy durmuş, adamlar durmuşyň hiline has köp üns berýärler.Supermarket tekjeleri, dürli agyz bekleme önümleri, gözlerde owadan zatlardan doly, her dürli agyz bekleme önümlerini satmak üçin dürli habar beriş serişdeleri, bu bize getirmek üçin häzirki zaman tehnologiýasy ...
  Koprak oka
 • Dogry diş çotgasyny nädip saýlamaly

  Kelläniň ululygy Kiçijik kelleli diş çotgasyny saýlasaňyz gowy bolar.Has oňat ululygy üç dişiňiziň giňliginde.Kiçijik kelleli çotgany saýlap, böleklere has gowy girip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Diş çotgasynyň tutawajyna nädip diş çotgasynyň eli oturdylýar?

  Diş çotgasynyň tutawajyna nädip diş çotgasynyň eli oturdylýar?

  Diş çotgasyny her gün ulanýarys, diş çotgasy gündelik agzy arassalamak üçin möhüm guraldyr.Diş çotgasynyň müňlerçe görnüşi bar bolsa-da, diş çotgasy çotganyň tutawajyndan we dykyzlaryndan durýar.Bu gün tüýdükleriň nähili bolandygyny görmek üçin alyp bararys ...
  Koprak oka
 • Hytaýda 'Söýgi dişleri güni' kampaniýasy we onuň agzyň saglygyna täsiri - ýigriminji ýyl

  Hytaýda 'Söýgi dişleri güni' kampaniýasy we onuň agzyň saglygyna täsiri - ýigriminji ýyl

  Abstrakt 20-nji sentýabr senesi 1989-njy ýyldan bäri Hytaýda 'Söýgi dişleri güni' (LTD) hökmünde bellendi. Bu umumymilli kampaniýanyň maksady, ähli hytaý halkynyň öňüni alýan agyz saglygy goraýyşyny geçirmäge we agyz saglygy bilimini ösdürmäge höweslendirmek;şonuň üçin gowulaşdyrmak peýdalydyr ...
  Koprak oka
 • Diş saglygy üçin haýsy bäş esasy standarty bilýärsiňizmi?

  Diş saglygy üçin haýsy bäş esasy standarty bilýärsiňizmi?

  Indi diňe bir beden saglygymyza ünsi jemlemän, diş saglygy hem ünsümiziň esasy bölegidir.Häzirki wagtda her gün dişlerimizi ýuwmagyň hem bardygyny bilsek-de, dişler ak bolýança, dişler sagdyn bolany üçin, aslynda ýönekeý däldigini duýýarys.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ...
  Koprak oka
 • Dişler hakda zatlar üýşýär

  Dişler hakda zatlar üýşýär

  Gije dişleriňizi dişlemegine sebäp bolup biljek bir zat barmy?Dişleriň üýşmegine (bruksizm hem diýilýär) ýa-da dişleriň üýşmegine sebäp bolup biljek gündelik endikleriň käbirine geň galyp bilersiňiz.Dişleriň üýşmeginiň gündelik sebäpleri c ýaly ýönekeý endik ...
  Koprak oka
 • Agzyňyzy sagdyn saklaň: Etmeli 6 zat

  Agzyňyzy sagdyn saklaň: Etmeli 6 zat

  Agyz saglygy endiklerini köplenç ýaş çagalar üçin mowzuk hökmünde pikir edýäris.Ene-atalar we diş lukmanlary çagalara günde iki gezek diş ýuwmagyň, süýji iýmitleri az iýmegiň we şekerli içgileriň az içilmeginiň ähmiýetini öwredýärler.Garranymyzdan soň bu endiklere ýapyşmalydyrys.Çotmak, ýuwmak we gaça durmak ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2