Professional dişleri aklaýan ýumşak diş çotgasy

Gysga düşündiriş:

Her gün aýratyn gaplanan örtülen ululary aklaýan diş çotgasy.

Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

Dişleriň 90% -e çenli tegmillerini aýyryň we has ajaýyp ak ýylgyryşy açyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

● Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

Ums Diş etinde mylaýym, ýöne tegmillerde gaty.

● owingalpyldawuk gabyklar goşa hereketli aklary we dişleriň arasynda akartmagy hödürleýär.

Best Has gowy gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

Soft Goşmaça ýumşak spiral filament.

Effective Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

Teeth Dişleriň aňyrsynda arassalamak üçin üýtgeşik ýumşak dil arassalaýjy.

Comfortable Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

Av Gowagyň öňüni almak.

Oth Dişleri aklamak.

Bu diş çotgasy bakteriýalary 151% azaltmaga kömek edýär we has köp nyşanlary we tegmilleri aýyrmaga kömek edýän çişleri arassalamak we ýuwmak käseleri bilen hyzmat edýär.Bu diş çotgasyny ulanmak size ak, sagdyn dişleri üpjün eder.Tegelek uçlary bilen spiral filament diş emeli we diş etini goramaga kömek edýär.Hünär taýdan taýýarlanan şekilli arassa diş ýüzleri we diş etini bir wagtyň özünde massaage etmek.Kelläniň arka tarapyndaky dil arassalaýjy, agyz arassaçylygyny kepillendirip bilýän dil üstündäki bakteriýalary ýok etmek üçin aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Ergonomiki şekilli aç-açan plastmassa ýumşak rezin bilen size aňsat manipulýasiýa hödürleýär.

Önümiň görkezilmegi

Aklamak (4)
Aklamak (6)
Aklamak (5)

Bu element hakda

Choices Saýlamak üçin dürli görnüşli material.

★ Burçly gabyklar arka tarapa ýetmäge kömek edýär we ýerlere ýetmek kyn.

★ productshli önümleri şahsy logotip bilen şahsylaşdyryp bolýar.

★ Bukjanyň stili: çap / plastik guty bilen gülgüne / kagyz guty.

Tip Ujy gysgyçlar arka taraplara we dişleriň arasyna täsir edýär.

Ums Diş etinde mylaýym: Duýgur dişler üçin ajaýyp, çotgalaryň dişleri sakgyç we agyz saglygyny ösdürmek üçin amatlydyr.

Healthy Sagdyn agz üçin has köp nyşan we iýmit galyndylaryny süpürmek üçin diş-diş arassalaň.

Bellik

1. El bilen ölçemek sebäpli ululykda az tapawut bolup biler.

2. Dürli displeý enjamlary sebäpli reňk birneme tapawut bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň