Pure we Colgate-iň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygy gutlaýarys

Birnäçe diş çotgasy zawodlaryny deňeşdirip, birnäçe sahypa baryp göreninden we hil synaglaryndan soň, 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Kolgate Çenjini OEM önümini öndürmek üçin strategiki hyzmatdaşy hökmünde tassyklady.

Jiangsu Chenjie Daily Chemical Co., Ltd., Colgate-iň çig mal, önümçilik prosesi, önümçilik ýerleri we gözleg standartlary nukdaýnazaryndan önüm öndürmek baradaky talaplaryna laýyk gelýär.Mundan başga-da, Chenjie netijeli hil barlagy ulgamyny we dolandyryş ulgamyny döretdi, şeýle hem ulgamyň yzygiderli kämilleşmegine we nol kemçilikli hil maksatlaryna ýetmegine we hyzmatyň üznüksiz gowulaşmagyna jogapkärdir.Chenjie, Colgate-iň işgärleri önümiň hilini barlap we synagdan geçirip, önümiň hakyky ösüşini yzarlap biler ýaly önümçilik döwründe Colgate üçin ýaşaýyş gurşawyny üpjün edýär.

Global durmuş derejesiniň we saglyk aladalarynyň gowulaşmagy bilen, soňky ýyllarda agyz saglygy meselelerine üns berýän sarp edijiler kem-kemden köpeldi, Köp adam agyz saglygy ýa-da agyz keselleri bilen baglanyşykly meselelere sarp etmek isleýär we şol bir wagtyň özünde, agyz kesellerinden ejir çekýänleriň sany hem köpelýär.Maglumatlar 2021-nji ýylda dünýäde agyz kesellerinden ejir çekýänleriň sanynyň takmynan 3,5 milliard töweregi bolandygyny görkezýär we bu san henizem köpelýär, bu bolsa agyz saglygynyň kem-kemden dünýädäki sarp edijiler üçin iň möhüm meseleleriň birine öwrülýändigini aňladýar.Sarp edijileriň agyz bejergisi baradaky düşünjesiniň gowulaşmagy bilen agyz bejermek bazary kem-kemden giňeler we önüm kategoriýalary has köp ugurly we segmentli ugurda ösüp başlar.

Diş çotgasy önümçiliginde öňdebaryjy hökmünde Çenji we dünýä belli “Colgate” markasy uzak möhletli durnukly, ynamdar gatnaşyklary ösdürdiler.Agyz bejeriş bazaryny has-da ösdürmek we agyz bejermek pudagyny ösdürmek we dünýä sarp edijilerini kanagatlandyrmak üçin iň gowy tagallalary ederis.

Gutlaýarys

Iş wagty: Maý-21-2022